ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ

23.06.2023.


ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ

Пријем ученика се врши на основу „Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2023/2024. годину“.

Право на смештај и исхрану у Дому имају редовни ученици средњих школа, чије место пребивалишта није у седишту Дома. Кандидати из осетљивих друштвених група који нису добили смештај у првој расподели имају право, да у другој расподели у августу, поднесу захтев Дому да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета.

Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете пријаве на Конкурс неће бити разматране.

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

- за прву расподелу - од 03. до 14. јула 2023. године;
- за преостала слободна места - од 24. до 28. августа 2023. године;
- за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели - од 24. до 28. августа 2023. године.

 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРИМЉЕНИХ  БИЋЕ ИСТАКНУТА:

14. ЈУЛА  2023.  до 15 часова

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

1. Пријава на конкурс (добија се у Дому ученика или преузети овде);

2. За ученике првих разреда средњих школа: 

Фотокопија СВЕДОЧАНСТВА  о завршеном V,VI,VII,VIII разреду основне школе

За ученике других, трећих и четвртих разреда: СВЕДОЧАНСТВО о завршеном претходном разреду (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);

Напомена: довољно је подношење оригинала на увид са копијом докумената на којем ће уписна комисија констатовати да је извршен увид у оригинал.

3. Уверење о приходима по члану домаћинства за период  01.01.-31.03. 2023.године (пример), издато од стране општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса)

4. Дипломе и друге награде са учешћа на  такмичењима ученика, које се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја) у претходно завршеном разреду;

5. Награде и похвале са учешћа у активностима у Дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

6. Доказ о уплати трошкова  пријаве (Уплатница)

Износ: 500,00  динара; Сврха уплате: Уплата трошкова пријаве; Прималац: Техничка школа са домом ученика ,,Никола Тесла'' Костолац;  Жиро рачун школе: 840-63666-26; Позив на број: 2023-ДУТП

 

Упис примљених ученика обавља се потписивањем уговора од стране родитеља (старатеља) ученика приликом усељења у дом ученика.  Ученик приликом усељења у установу доставља:

  1. лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана)
  2. извод из Матичне књиге рођених

 

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА, КОЈИ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ НИСУ ДОБИЛИ СМЕШТАЈ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ 
КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ 
ОД 24. ДО 28. АВГУСТА 2023. од 8 до 13 часова

 

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог конкурса (од 24. до 28. августа 2023. године) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе. Уз захтев кандидат подноси и следећу документацију:

-     из материјално угрожене породице - решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/, 

-     ученици без родитељског старања - потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,

-    из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика, 

-    из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,

-     лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;

-     избеглице и расељена лица –  потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или  расељеним лицима (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),

-     повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;

-     близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај)  - извод из матичне књиге рођених,

-    ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање - уговор о стипендирању са социјалним партнерина.

За сваку осетљиву  друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени (рангирани) у односу на број пријављених и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.

 

Додатне информације кандидати могу добити на телефоне:

012/241-328 и 012/241-320

(радним данима од 8 до 13 часова)