Позив за Савет родитеља

02.03.2020.


Савет родитеља

Датум и времe, четвртак, 10.03.2020. године у 17 часова

Место одржавања: Конференцијска сала

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Успех ученика на крају првог полугодишта школске 2019/20.
  3. Извештај о раду Савета родитеља у првом полугодишту 2019/20.
  4. Извештај о раду школе у првом полугодишту 2019/20.
  5. Извештај о раду директора у првом полугодишту 2019/20.
  6. Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације,насиља,злостављања и занемаривања и поступања установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа,части и достојанства личности
  7. Извештај Тима за самовредновање у првом полугодишту 2019/20.
  8. Извештај о остваривању школског развојног плана у првом полугодишту 2019/20.
  9. Обавештење о уџбеницима за школску 2020/21.

10.Рад ученика у Ученичкој задрузи-развијање предузетништва

11.Разматрање намене коришћења средстава од донација,проширене делатности и средстава прикупљених од родитеља-сопствена средства

12.Физичко обезбеђење

13.Фотографисање ученика 2019/20.

14.Разно

 

Председник Савета родитеља

 Саша Стојановић,с.р.