Позив за САВЕТ РОДИТЕЉА

08.09.2020.


Савет родитеља

Датум и времe,четвртак, 10.09.2020 . године у 18 часова

Место одржавања: Конференцијска сала

 

                                        ДНЕВНИ РЕД:

 

 1. Верификација мандата новоизабраним члановима;
 2. Избор председника и заменика председника Савета родитеља;
 3. Усвајање записника са претходне седнице;
 4. Избор два представника из реда родитеља за Школски одбор;
 5. Избор представника и заменика Савета родитеља у општински Савет родитеља;
 6. Разматрање извештаја  о реализацији  Годишњег плана рада 2019/2020. год.;
 7. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за 2020/2021 год. (Акциони план шрп);
 8. Разматрање извештаја о раду директора школе 2019/2020 год.;
 9. Разматрање плана рада директора школе за 2020/2021 год.;
 10. Ученички динар – Осигурање, Црвени крст, Обезбеђење, Ужина;
 11. Предлог представника Савета родитеља за обавезне тимове у установи;
 12. Извештај о раду Савета родитеља за 2019/2020 год.;
 13. Извештај о успеху ученика на крају школске 2019/2020 год.;
 14. Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у 2019/2020 год.;
 15. Разматрање програма заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2020/2021 год.;
 16. Разно

 

                                                        Директор школе

                                                     др Горан Несторовић