Посета Универзитету "Унион Никола Тесла"

25.10.2019.


Посета Универзитету

У  среду, 23.10.2019. године организована је посета  за ученике Универзитету Унион "Никола Тесла". Уз топлу добродошлицу декан Универзитета обратио се присутнима и упознао са историјатом овог универзитета, акредитацијом, могућностима школовања и условима који се пружају студентима како би што боље и ефикасније савладали програм студија и стекли потребна знања.

"Универзитет “Унион – Никола Тесла“ основан је са циљем да омогући законито функционисање факултета без својства правног лица, као и факултета са својством правног лица у његовом саставу у складу са заједничким европским традицијама и вредностима Републике Србије. Kао заједница високошколских установа Универзитет омогућава размену знања и искустава у различитим образовно-научним пољима, потенцијално отварајући простор за мултидициплинарне студије.

Универзитет акредитује студијске програме основних академских студија у теничко-технолошком пољу и то: Грађевинарство, Архитектура и урбанизам, у друштвено-хуманистичком: Предзетнички бизнис и менаџмент некретнина,  Међународна политика и безбедност а у природно-математичком: Заштита животне средине.

На Универзитету се акредитују студијски програми  мастер академске студије у техничко-технолошком пољу: Опште грађевинарство, Организација и технологија грађења и управљање изградњом објеката и Архитектура и урбанизам; у друштвено-хуманистичком пољу: Менаџмент и предузетништво, Међународна политика и безбедност, а у природно-математичком пољу студијски програм: Заштита животне средине

Универзитет акредитује студијске програме докторских студија и то у техничко-технолошком пољу: Грађевинарство, Архитектура и урбанизам, у друштвено-хуманистичком пољу: Менаџмент одрживог развоја, Међународна политика и безбедност а у природно-математичком пољу студијски програм: Заштита животне средине.

Сходно напред наведеном Универзитет је носилац активности у међународној сарадњи, а у односима са домаћим лицима иступа у интересу чланица, организационих јединица, ради остваривања и заштите њихових интереса. Универзитет врши законом поверене функције и води евиденције за које је надлежан. Универзитет је отворен за приступ нових чланова који, у складу са законом, буду акредитовани, те тако да тренутно броји 5 факултета без својства правног лица, а по завршеној реакредитацији имаће 4 факултета без својства правног лица .

Својим активностима Универзитет обезбеђује да чланови у реализацији студијских програма остваре прописане стандарде и обезбеде студентима одговарајући квалитет образовања предвиђен стандардима.

Универзитет преко поступка избора у звање наставника обезбеђује ангажовање наставника који су компетентни за одговарајуће области. Универзитет прати и анализира ангажовање наставника и сарадника и предузима мере за које је надлежан у циљу обезбеђења квалитета.

Универзитет прати примену прописа и указује на недостатке и предузима мере у циљу обезбеђења законитости, у границама својих овлашћења. Он прати примену прописа и даје предлоге надлежним државним органима за њихову промену. Учествује у раду Kонференције универзитета и преко ње усклађује остваривање својих функција са другим универзитетима у Србији."--