Обавештење о конкурсу за пријем ученика у дом за школску 2019/2020 годину

21.06.2019.


Обавештење о конкурсу за пријем ученика у дом за школску 2019/2020 годину

Пријем ученика се врши на основу „Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2019/2020. годину“. Капацитет Дома ученика је 61 место.

Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете пријаве на Конкурс неће бити разматране.

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

- за прву расподелу - од 08. до 20. јула 2019. године;
- за преостала слободна места - од 26. до 29. августа 2019. године;
- за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој

  расподели - од 26. до 29. августа 2019. године.

 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРИМЉЕНИХ  БИЋЕ ИСТАКНУТА:

20. ЈУЛА (субота) до 1200 часова

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

  1. Пријава на конкурс (може се преузети овде линк према пријави или у Дому ученика);
  2. Фотокопија СВЕДОЧАНСТВА

     а) За ученике првих разреда средњих школа о завршеном  V,VI,VII и VIII разреду основне школе;

     б) За ученике других, трећих и четвртих разреда о завршеном претходном разреду;

Напомена: Оверене копије прихватиће се уколико су оверене код нотара, односно јавних бележника или општина (судова) на подручјима на којима нема јавних бележника, или оверене од стране школе која је издала јавну исправу (сведочанство), или подношењем оригинала на увид са копијом докумената на којем ће уписна комисија констатовати да је извршен увид у оригинал.

 

  1. Уверење о приходима по члану домаћинства за период јануар-март 2019.године, издато од стране општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса)

 

  1. Дипломе и друге награде са учешћа на  такмичењима ученика, које се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја) у претходно завршеном разреду;

 

  1. Награде и похвале са учешћа у активностима у Дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

 

  1. Доказ о уплати трошкова  пријаве (УПЛАТНИЦА)

    Прималац: Техничка школа са домом ученика ,,Никола Тесла'' Костолац;

    Износ: 500,00  динара;

    Сврха уплате: Уплата трошкова пријаве;

    Жиро рачун школе: 840-63666-26

    Позив на број: 2019-ДУТП

Приликом подношења пријаве на Конкурс, обавезно је присуство кандидата који први пут конкурише, ради фотографисања у циљу израде ученичких картица.

Упис примљених ученика обавља се потписивањем уговора од стране родитеља (старатеља) ученика. Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама  колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из Матичне књиге рођених.

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА, КОЈИ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ НИСУ ДОБИЛИ СМЕШТАЈ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ

КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ

 ОД 26. ДО 29. АВГУСТА 2019. од 800 до 1300 часова

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у другом уписном року  (од 26. до 29. августа 2019. године) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе. Уз захтев кандидат подноси и следећу документацију:

-    из материјално угрожене породице - решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/, 

-    ученици без родитељског старања - потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,

-    из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика, 

-    из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,

-     лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;

-    избеглице и расељена лица –  потврда да се корисник налази у евиденцији о избегли или  расељеним лицима (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),

-    повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;

-    близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај)  - извод из матичне књиге рођених,

-    ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање - уговор о стипендирању са социјалним партнерина.

За сваку осетљиву  друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу   бодова  из коначне редовне ранг листе.

Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени (рангирани) у односу на број пријављених и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.

 

Ближа обавештења кандидати могу добити на телефоне:

           

                                               012/241-328 ; 012/241-320

                                           (радним данима од 0800 – 1300)