Електромонтер мрежа и постројења

Број верификације: 022-05-00312/94-03 од 37.05.1994.


Електромонтер мрежа и постројења

Школовање траје III године.

Ово занимење је једно од најатрактивнојих трогодишњих занимања у подручју рада електротехнике. Разлог томе је могућност запошљавања у великом броју предузећа.


Уписом на овај смер, у првој години школовања која је иста за све трогодишње профиле, добијају се поред општеобразовних предмета и знања из основа електротехнике. У другој години стићу се знања из електронике, електричне опреме, електричне машине са технологијом израде и електричих мерења, неопходна за одржавање и поправку савремених електронских апарата и опреме. У трећој години изучава се предмет електричне машине, заједно са електромоторним погоном. Сва теоријска знања, могу се проверити и проширити на часовима практине наставе. Предмет практична настава је посебно интересантан на другој и трећој години,и то два дана у току радне недеље. Може се по сопственом избору обављати у школској радионици или у одговарајућим сервисима, индустрији. У другој и трећој години обавља се и блок пракса у појединим предузећима, у трајању од две или три радне недеље.


  Након треће године полаже се завршни испит, где ученик кроз израду практичног рада показује своју креативност и самосталност. По завршетку школовања ученик постаје способан за самостално обављање посла и то: Одржавање инсталација и ел. мрежа, (надземних и подземних, расвету насеља и путева...) ниског и високог напона. Електромонтер монтира и демонтира разводне ормане и посебне мреже за заштиту од ел.удара. Одржава трансформаторске и командне станице, далеководе и остале електроенергетске системе.


Поред запослења ово занимање омогућује и отварање сопственог сервиса или фирме. Наставак школовања је могућ у виду једногодишње специјализације, доквалификације или преквалификације у оквиру наше школе.


Списак предмета