Електромонтер мрежа и постројења (Дуално образовање)

Број верификације: у току


Електромонтер мрежа и постројења

Школовање траје III године.

Школовање по моделу са елементима дуалног образовања:

 • Већи број часова који ученици проводе на учењу кроз рад у компанијама
 • Подједнако успешно овим пословима се могу бавити и жене (употрба модерних технологија не захтева физичку снагу,применом савремених мера заштите на раду ризик од повреда је сведен на минимум)
 • Обуку на савременим машинама
 • Употреба савреманих технологија
 • Рад и учење у реалним радним условима
 • Рад и учење уз подршку инструктора обучених за рад са младима
 • Боље шансе за запошљавање по завршетку школовања
 • Могућност доквалификације у нашој школи – бесплатно – за образовне профиле четвртог степена
 • Могућност наставка школовања на високим школама
 • Наставак школовања може да се организује и уз рад
 • Ученици ће након школовања бити у могућности и започињања сопственог посла.
 • Један део школовања будућих ЕЛЕКТРОМОНТЕРА и ЕЛЕКТРИЧАРА одвија се у школи, а други у компанији ЈП Електропривреда Србије, огранак ТЕКО – Костолац.
 • У школи ђаци стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања.
 • Предвиђено је да ученици током прве године школовања стичу основна практична знања у школској радионици, а током друге године проводе два дана у предузећу, а у трећој години три дана у предузећу где реализују учење кроз рад.
 • Kомбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији, ученици се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

 

По завршетку школовања, електромонтер мрежа и постројења ће бити обучен за:

 • Организовање рада у складу са мерама заштите здравља и безбедности на раду;
 • Извођење електромонтажних радова на водовима;
 • Извођење електромонтажних радова на електроенергетским постројењима;
 • Извођење прикључења на дистрибутивну мрежу;
 • Отклањање кварова опреме на терену и у радионици;
 • Ангажован је на пословима успостављања и контроле исправности и надземних и подземних енергетских система високог и ниског напона, неопходних за расвету путева и насеља, као и климатизацију.
 • Поред тога задужен је и за монтажу, одржавање и демонтажу трансформатора, разводних ормана и командних станица, далековода, посебних мрежа за заштиту од струјног удара и осталих енергетских мрежа.

Социјални партнер школе где се обавља практична обука је:

 ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ – ОГРАНАК ТЕКО КОСТОЛАЦ


Редовно школовање